Hrana za živinu

Proizvodi Patent co. koncipirani su prema potrebama živine u svim nutricionističkim pogledima. Pažljivo birane najkvalitetnije sirovine, stručno znanje potkrepljeno obilascima i sagledavanjem potreba proizvođača, doveli su do formulisanja kvalitetnih proizvoda za ishranu pilića u svim fazama tova.

Potpune smeše:

PS ZA TOV PILIĆA I-PS 22

Potpuna smeša za tov pilića I - STARTER Smeša je namenjena ishrani pilića u tovu, od prvog do 21 dana starosti i sadrži kokcidiostatik. Daje se po volji. Dostupna pakovanja: 10kg i 20kg.

PS ZA TOV PILIĆA II-PG 19

Potpuna smeša za tov pilića II Namenjena ishrani pilića u tovu od 21 dana starosti do 5 dana pre kraja tova. Smeša je granuliranog oblika. Dostupna pakovanja: 10kg i 20kg.

PS ZA TOV PILIĆA III - PF 17

Potpuna smeša za tov pilića III – PF17 Namenjeno ishrani pilića tokom poslednjih 5 dana tova. Oblik: granulirano.

PS ZA NOSILJE I - KN17

Potpuna smeša za nosilje konzumnih jaja I – KN17 Namenjena ishrani koka nosilja u početnoj fazi nošenja jaja. Oblik: brašnasto granulirano

PS ZA NOSILJE II - KN15

Potpuna smeša za nosilje konzumnih jaja II – KN15 Namenjena ishrani koka nosilja u završnoj fazi nošenja jaja. Oblik: brašnasto granulirano

PS ZA ĆURKE U TOVU I

Potpuna smeša za ćurke u tovu I – Ć-I Namenjena ishrani ćurića u tovu od prvog dana do 4 nedelje starosti. Oblik: granulirano, drobljene pelete.

PS ZA ĆURKE U TOVU II

Potpuna smeša za ćurke u tovu II – Ć-II Namenjena ishrani ćurića u tovu od 5 do 8 nedelje starosti. Oblik: granulirano.

PS ZA ĆURKE U TOVU III

Potpuna smeša za ćurke u tovu III – Ć-III Namenjena ishrani ćuraka u tovu od 9 do 12 nedelje starosti. Oblik: granulirano.

PS ZA ĆURKE U TOVU IV

Potpuna smeša za ćurke u tovu IV – Ć-IV Namenjena ishrani ćuraka u tovu posle 12 nedelje starosti. Oblik: granulirano.

Super koncentrati:

SUPER BROILER I 35

Za tov pilića tokom starter i grover faza Dodaje se u količini 35-40% u potpune smeše za tov pilića tokom starter i grover perioda. Dostupno u pakovanjima od 10kg i 20kg

SUPER BROILER II 25

Za tov pilića tokom FINIŠER faze Dodaje se u količini 25% tokom finišer perioda. Dostupno u pakovanjima od 10kg i 20kg

SUPER CHICKY

Univerzalni super za sve faze tova pilića. Dodaje se u količini od 40-45% u starter i grover fazi tova i 35% u finišer fazi tova.

SUPER EGG 30

Dodaje se u količini od 30% u potpune smeše za koke nosilje konzumnih jaja.

Premiksi:

INDY PILE 1,5%

Dodaje se u količini od 1,5% u potpune smeše za tov pilića, uz dodatak 1-2% stočne krede.

INDY PILE COKCI 1,5%

Dodaje se u količini od 1,5% u potpune smeše za tov pilića, uz dodatak 1-2% stočne krede

EGG BOOSTER 1,25%

Vitaminsko-mineralna predsmeša za koke nosilje konzumnih jaja Dodaje se 1,25% u potpune smeše za nosilje konzumnih jaja uz dodatak 8% stočne krede

INDY PILE 1,5%

Dodaje se u količini od 1,5% u potpune smeše za tov pilića, uz dodatak 1-2% stočne krede.